ساخت بی برنامه
ساخت بی برنامه

ساخت بی برنامه | داستان کوتاه جوانی

ساخت بی برنامه ساخت بی برنامه | اصلا دوست ندارم بشینم و عمقی فکر کنم یه روز جوان بودم اینکارا کردم نتیجه اش را دیدم . واسه من جالب نبود . مقداری که در عمق زندگی فرو رفتم دیدم که ماها همیشه تلاش می کردیم پدر مادرمون از هم فاصله بگیرند، اینقدر…