• روز اول

    شروع آموزش های ما

  • پس از ۳۰ روز

    تولید محتوا

    پس از ۳۰ روز

  • پس از ۳۱ روز

    کسب درآمد