بایگانی برچسب برای: امروز نوبت من است بابای خوبی باشم

داستان کوتاه بابای خوب

داستان کوتاه | امروز نوبت من است بابای خوبی باشم

داستان کوتاه ایرانی داستان کوتاه بابای خوبم | امروز نوبت من است بابای خوبی باشم صبح بود چشمانم را باز کردم تنها یک وظیفه داشتم، گویی تنها الهام زندگی من این بود که بگویم: مامان امروز دوچرخه می خرید واسم مامان گفت بابا گفته می خرم، ببین …