نوشته‌ها

آلیس واکر

مروری بر زندگینامه آلیس واکر ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

  تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند.مطالعه ی تاریخ زندگانی آنان و سیری در احوالات و …
لویی فردینان سلین

مروری بر زندگینامه لویی فردینان سلین ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه لویی فردینان سلین تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه لویی فردینان سلین در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان…
آرونداتی روی

مروری بر زندگینامه آرونداتی روی ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه آرونداتی روی ، تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه آرونداتی روی در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . م…
ویلادیمیر ناباکوف

مروری بر زندگینامه ویلادیمیر ناباکوف ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه ویلادیمیر ناباکوف تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه ویلادیمیر ناباکوف در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زن…
آنتونی برجس

مروری بر زندگینامه آنتونی برجس ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه آنتونی برجس تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. در پس هر فراز و فرود این دشت . زندگینامه آنتونی برجس نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه …
هارولد پینتر

مروری بر زندگینامه هارلد پینتر ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هارولد پینتر تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هارولد پینتر در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . …
ویلیام گلدینگ

مروری بر زندگینامه ویلیام گلدینگ ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه ویلیام گلدینگ تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه ویلیام گلدینگ در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مط…
والمیکی

مروری بر زندگینامه والمیکی ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه والمیکی تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه والمیکی در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی …
هربرت ولز

مروری بر زندگینامه هربرت جورج ولز ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هربرت ولز تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هربرت ولز در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تا…
هومر

مروری بر زندگینامه هومر ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هومر تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هومر در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ زندگانی …