نوشته‌ها

گیوم آپولینر

مروری بر زندگینامه گیوم آپولینر ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه گیوم آپولینر  | صد نویسنده برتر جهان | تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم ز…
لوئیس کارول

مروری بر زندگینامه لوئیس کارول ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه لوئیس کارول تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است . زندگینامه لوئیس کارول  که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده…
فرانسس برنت

مروری بر زندگینامه فرانسیس برنت ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه فرانسیس برنت تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه فرانسیس برنت در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . …
آنتونن آرتو

مروری بر زندگینامه آنتونن آرتو ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه آنتونن آرتو : تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه آنتونن آرتو : در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند …
پاول آدام

مروری بر زندگینامه پاول آدام ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه پاول آدام تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه پاول آدام در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطال…
توماس آتوی

مروری بر زندگینامه توماس آتوی ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه توماس آتوی تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه توماس آتوی در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطا…
متیو آرنولد

مروری بر زندگینامه متیو آرنولد ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه متیو آرنولد تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه متیو آرنولد :…
لویی آراگون

مروری بر زندگینامه لویی آراگون ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

لویی آراگون تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه لویی آراگون : مطالعه ی…
استوریاس

مروری بر زندگینامه میگل آنخل استوریاس ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه استوریاس تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه استوریاس : مطال…