بایگانی برچسب برای: نامه عا

قانون جذب و برگرداندن معشوق

قانون جذب و برگرداندن معشوق

قانون جذب و برگرداندن معشوق | عشق ، همیشه همراه با خوشی ها و شادی ها همراه نیست و گاه گاهی نیز جدایی ها و دوری ها ، خاطر عاشقان را آزرده می کند . بهر حال این هم طبیعت عشق است و نمی توان از آن دوری کرد . بهر طریق عشق نیز یکی از مناسبات انسان…