وبینار رایگان نویسندگی

در این وبینار به شما مواردی را می گویم که تصمیمتان برای نویسنده شدن و یا اینکه چگونه نویسنده حرفه ای شوید را بگیرید


شروع یادگیری

دوره ی رایگان نویسندگی

1 جلسه ی یک
2 جلسه ی دوم

3 جلسه ی سوم
4جلسه ی چهارم

5جلسه ی پنجم
6 جلسه ی ششم

7 جلسه ی هفتم
8 جلسه ی هشتم

9 جلسه ی نهم
10 جلسه ی دهم

11جلسه ی یازدهم
12جلسه ی دوازدهم

13جلسه ی سیزدهم
14جلسه ی چهاردهم

15جلسه ی پانزدهم
16جلسه ی شانزدهم

17 جلسه ی هفدهم
18 جلسه ی هیجدهم

19 جلسه ی نوزدهم
20 جلسه ی بیستم

21 جلسه ی بیست و یکم
22 جلسه ی بیست و دوم

23 جلسه ی بیست و سوم


1 جلسه ی یک

2 جلسه ی دو

3 جلسه ی سه

4 جلسه ی چهار

5 جلسه ی پنجم

6 جلسه ی ششم

7 جلسه ی هفتم

8 جلسه ی هشتم

9 جلسه ی نهم

10 جلسه ی دهم

11 جلسه ی یازدهم

12 جلسه ی دوازدهم

13 جلسه ی سیزدهم

14 جلسه ی چهاردهم

15 جلسه ی پانزدهم

16 جلسه ی شانزدهم

17 جلسه ی هفدهم

18 جلسه ی هجدهم

19 جلسه ی نوزدهم

20 جلسه ی بیستم

21 جلسه ی بیست و یکم

22 جلسه ی بیست و دوم

23 جلسه ی بیست و سوم