عطار نیشابوری

مروری بر زندگینامه عطار نیشابوری به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

عطار نیشابوری │ صد نویسنده برتر جهان تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند.مطالعه ی ت…
علی حاتمی

مروری بر زندگینامه علی حاتمی به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

علی حاتمی علی حاتمی ، کارگردان ، نویسنده و فیلم نامه نویس مطرح ایرانی ، به تاریخ 23 مرداد سال 1323 در تهران دیده به جهان گشود . محل تولد او درست همان جایی است که سالها بعد در فیلم هزار دستان آدرسش را رضا خوشنویس به مفتش میدهد و می گوید : " …
عبدالقادر گیلانی

مروری بر زندگینامه ی عبدالقادر گیلانی به همرا لیست آثاروشرحی برافکار و فعالیت هایش

عبدالقادر گیلانی │ صد نویسنده برتر جهان تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تا…
عبید زاکانی

مروری بر زندگینامه ی عبید زاکانی به همرا لیست آثاروشرحی برافکار و فعالیت هایش

عبید زاکانی │ صد نویسنده برتر جهان تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ …
صمد بهرنگی

مروری بر زندگینامه ی صمد بهرنگی به همرا لیست آثاروشرحی برافکار و فعالیت هایش

صمد بهرنگی صمد بهرنگی ، نویسنده و ادیب سرشناس ایرانی ، به تاریخ دوم تیر ماه 1318 در تبریز دیده به جهان گشود . صمد بهرنگی یکی از بزرگترین نویسندگان داستان های کوتاه در ایران بود و اثر ماهی سیاه کوچولو از او یکی از نقاط عطف ادبیات سیاسی ایران در طول تاریخ ادبی…
عارف قزوینی

مروری بر زندگینامه ی عارف قزوینی به همرا لیست آثاروشرحی برافکار و فعالیت هایش

عارف قزوینی │ صد نویسنده برتر جهان تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ …
صائب تبریزی

مروری بر زندگینامه ی صائب تبریزی به همرا لیست آثاروشرحی برافکار و فعالیت هایش

صائب تبریزی │ صد نویسنده برتر جهان تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ …
صباحی بیدگلی

مروری بر زندگینامه ی صباحی بیدگلی به همرا لیست آثاروشرحی برافکار و فعالیت هایش

صباحی بیدگلی │ صد نویسنده برتر جهان تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ ز…
شهرنوش پارسی پور

مروری بر زندگینامه ی شهرنوش پارسی پور به همرا لیست آثاروشرحی برافکار و فعالیت هایش

شهرنوش پارسی پور│ صد نویسنده برتر جهان شهرنوش پارسی پور تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زن…
شاه نعمت الله ولی

مروری بر زندگینامه ی شاه نعمت الله ولی به همرا لیست آثاروشرحی برافکار و فعالیت هایش

شاه نعمت الله ولی │ صد نویسنده برتر جهان تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی ت…