,

پادشاه زورگو نمونه قصه کودکانه

پادشاه زورگو این داستان بخشی از قصه کودکانه است در زمان های قدیم ، در شهر بابل پادشاهی زندگی می کرد که بسیار زورگو بود. او دستور داده بود که هیچکدام از مردم شهر بابل نخندند. هر کدام از مردم شهر بابل که می خندید ، توسط او به سخت ترین مجازا…
,

افسانه ی مورچه و ملخ نمونه قصه کودکانه

افسانه ی مورچه و ملخ افسانه ی مورچه و ملخ این داستان بخشی از قصه کودکانه است در افسانه ی مورچه و ملخ می خوانیم که : در زمان های قدیم در مزرعه ای دور ، ملخی زندگی می کرد که تمام زندگی اش را به بطالت می گذراند. او تمام عمر خود را می رقصید و آواز می خو…
افسانه باد و خورشید
,

افسانه ی باد و خورشید نمونه قصه کودکانه

افسانه ی باد و خورشید در افسانه ی باد و خورشید می خوانیم که :یکی بود یکی نبود ، غیر از خدای مهربون هیچکس نبود. زندگی در آسمان ها ، نیز به مانند زمین در جریان بود. افسانه ی باد و خورشید این داستان بخشی از قصه کودکانه است همه ی اهالی آسمان هر …