مدیر

مدیر کیست؟؟؟

مدیر، مربی یا معلم؟ نقش های مختلف برای اهداف مختلف ،یک مدیر، مربی یا معلم ممکن است همه ی این ها یک نفر به نظر برسد، اما در واقع، اهداف بسیار متفاوتی دارند.
افراد موفق

افراد موفق و نظم

افراد موفق و مشهور دنیا بطور صددرصد نظم و انضباط را بدین صورت که نظم تعریف شده و در موردش سخن ها گفته ...
نظم در زندگی

نظم در زندگی و آثار آن

اینکه انسان در زندگی و کار خود نظم رارعایت کند آثاربسیار فراوانی برای او دارد که می توان به آثار مادی و معنوی که در مورد آن صحبت کرده ایم...
انضباط اجتماعی

انضباط اجتماعی

نظم تمام گستره زندگی فردی و اجتماعی ما را فرا می گیرد و مختص یکجا و یک زمان نیست. در همه جا باید نظم رعایت شود ...
انضباط شخصی

انضباط شخصی

تعریف انضباط شخصی : " یعنی انجام مهمترین کار به بهترین شکل ممکن در زمان مشخص شده " و دارای سه قسمت مهم است ...
نظم در کسب وکار

نظم در کسب وکار

نظم در کسب و کار یا زندگی شخصی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رسیدن به هدف و مدیریت کسب و کار است .