انضباط اجتماعی

انضباط اجتماعی

نظم تمام گستره زندگی فردی و اجتماعی ما را فرا می گیرد و مختص یکجا و یک زمان نیست. در همه جا باید نظم رعایت شود ...
انضباط شخصی

انضباط شخصی

تعریف انضباط شخصی : " یعنی انجام مهمترین کار به بهترین شکل ممکن در زمان مشخص شده " و دارای سه قسمت مهم است ...
نظم در کسب وکار

نظم در کسب وکار

نظم در کسب و کار یا زندگی شخصی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رسیدن به هدف و مدیریت کسب و کار است .