۱۰ توصیه برای ثروتمند شدن در جوانی

  10 توصیه برای ثروتمند شدن در جوانی از وارن بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما میگردد   …

داستان سرمایه گذاری بافت

  داستان سرمایه گذاری بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما میگردد   …
نه مقاله جالب از نظر بافت

نه حقیقت جالب در مورد واران بافت

  نه حقیقت جالب در مورد واران بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما میگردد   …
یک فرد میلیونر

اقتصاد آمریکا از نظر وارن بافت

  اقتصاد آمریکا از نظر وارن بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما میگردد   …
وارن بافت

درس های بسیار ویژه از وارن بافت

  درس های بسیار ویژه از وارن بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما میگردد   …

چگونه به اهداف خودم می رسم از وارن بافت

  چگونه به اهداف خودم می رسم از وارن بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما میگردد     …
وارن بافت
  پنج کتاب برای شروع تجارت از وارن بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما میگردد     …
وارن بافت

پنج درس مهم از وارن بافت

  پنج درس مهم از وارن بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما میگردد   …

آشنایی با زندگی جیم کری

  آشنایی با زندگی جیم کری  
ویل اسمیت

چگونگی کنترل احساسات ویل اسمیت

  چگونگی کنترل احساسات ویل اسمیت