نوشته‌ها

استاندال

مروری بر زندگینامه ماری آنری بیل ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه استاندال تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه استاندال  : مطا…
استوریاس

مروری بر زندگینامه میگل آنخل استوریاس ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه استوریاس تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه استوریاس : مطال…
لودوویکو آریوستو

مروری بر زندگینامه لودوویکو آریوستو ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه لودوویکو آریوستو تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه لودوویکو آ…
ویتوریو آلفیری

مروری بر زندگینامه ویتوریو آلفیری ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه ویتوریو آلفیری تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه ویتوریو آلفیری …
لویی آراگون

مروری بر زندگینامه لویی آراگون ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

لویی آراگون تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه لویی آراگون : مطالعه ی…
متیو آرنولد

مروری بر زندگینامه متیو آرنولد ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه متیو آرنولد تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه متیو آرنولد :…
توماس آتوی

مروری بر زندگینامه توماس آتوی ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه توماس آتوی تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه توماس آتوی در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطا…

مروری بر زندگینامه آنتونن آرتو ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه آنتونن آرتو : تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه آنتونن آرتو : در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند …
آگاتا کریستی

مروری بر زندگینامه آگاتا کریستی ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه آگاتا کریستی تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه آگاتا کریستی ، در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . م…
برنهارد شلینک

مروری بر زندگینامه برنهارد شلینک ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه برنهارد شلینک تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه برنهارد شلینک  در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رق…