فیلم آموزشی نکات مربوط به خاطره نویسی


فایل صوتی فیلم نکات مربوط به خاطره نویسی

 • چرا خاطره نویسی

  سه ویژگی مهم

 • اندوه نویسی ممنوع!

  زندگی شایسته

  اندوه نویسی ممنوع!

 • یخ شکن باش

  تیزبینی و ریزبینی