• «جورج اورول»؛ به همراه تحلیل اختصاصی زندگینامه و آثارش